Wat doen wij

De koepel Sociaal Domein –als vertegenwoordiging van de onderliggende adviesraden- adviseert het college en/of de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd over de beleidsvoornemens die het sociale domein betreffen bestaande uit: beleidsvoorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk beleid, bovendien de bijbehorende procedures en regelingen die hierop betrekking hebben.

Daarnaast kan de koepel het college en/of de gemeenteraad ongevraagd adviseren over signalen uit de samenleving.

De koepel is niet bevoegd te adviseren over klachten, bezwaarschriften en andere zaken zover die op individuele cliënten betrekking hebben, met uitzondering van de hierbij gehanteerde regels en procedures.

De koepel sociaal Domein bestaat uit samen acht vertegenwoordigers van de jeugdraad, Wmo-raad, Participatieraad en de Seniorenraad.

Wij zijn vrijwilligers uit de gemeente Edam-Volendam met hart voor de samenleving en wij worden gevoed met kennis en ervaringen uit de onderliggende raden.

De structuur is als volgt:

De opdracht van de Koepel Sociaal Domein zoals die is vastgelegd in de verordening luidt als volgt:
De koepel Sociaal Domein zorgt voor de wettelijke voorgeschreven burger- en cliëntenparticipatie door het uitbrengen van gevraagd en ongevraagd advies aan het college en de gemeenteraad over onderwerpen betreffende het sociaal domein.