WMO

WMO-raad gemeente Edam-Volendam

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) schrijft voor dat ingezetenen, waaronder in ieder geval cliƫnten of hun vertegenwoordigers, worden betrokken bij de uitvoering van deze wet. Met dit doel is binnen onze gemeente de WMO-raad in het leven geroepen, die als onafhankelijk platform een onderdeel vormt van de Koepel Sociaal Domein van gemeente Edam-Volendam.

Berichten over de WMO-raad

Taken van de WMO-raad

  • Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en vormgeving van het beleid op het gebied van de WMOM
  • Gevraagd en ongevraagd advies geven aan het college van B&W en/of de gemeenteraad inzake de WMO
  • De resultaten van het beleid samen met de gemeente evalueren
  • Contacten onderhouden met de doelgroepen en/of organisaties daarvan
  • Op de hoogte blijven van de maatschappelijke ontwikkelingen, in het bijzonder op het gebied van WMO-onderwerpen

Het is niet de taak van de WMO-raad om een rol te spelen bij het oplossen van problemen op individueel niveau. Voor deze problemen is het Breed Sociaal loket van de gemeente ingericht

Concrete doelstellingen van de WMO-raad

  • Bewaken dat iedere inwoner van onze gemeente de WMO zorg krijgt, die nodig is en dat die zorg op tijd en op maat geleverd wordt
  • Voorkomen dat de rijksbudgetten die bestemd zijn voor de WMO niet ten volle worden benut aan WMO doelstellingen
  • Zorgen dat er specifieke aandacht geschonken wordt aan de ondersteuning van mantelzorgers en de cliĆ«ntondersteuning
  • Signaleren van klachten over de uitvoering en zo nodig daarover advies uitbrengen aan college en/of Raad

Leden van de WMO-raad

De WMO raad is samengesteld uit leden die, veelal door hun sterke verbondenheid met een van de belangengroeperingen, opkomen voor mensen die problemen hebben met het deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Vanuit deze achtergrond beschikken de leden over motivatie en deskundigheid om de belangen van de gebruikers van de WMO te behartigen en om een rol te spelen bij het ontwerpen en het vernieuwen van het gemeentelijk WMO-beleid en de toetsing van de uitvoering daarvan.