Jeugd

Op grond van de wetten die betrekking hebben op het jeugdstelsel heeft de jeugd of hun vertegenwoordigers de mogelijkheid invloed uit te oefenen op het gemeentelijk beleid.
De jeugdraad Edam-Volendam is daarom opgericht om hier aan te voldoen. De jeugdraad bestaat uit maximaal 11 leden die onafhankelijk van de gemeente opereren.

Bij de samenstelling van de raad is uitgegaan van een evenwichtige verdeling van deskundigheid en ervaring over het gehele sociale domein van het jeugdstelsel.
De jeugdraad geeft gevraagd en ongevraagd advies door tussenkomst van de koepel sociaal domein aan het college en/of de gemeenteraad t.a.v. jeugdbeleid in relatie tot het sociaal domein.

De jeugdraad is niet bevoegd te adviseren over klachten, bezwaarschriften en andere zaken voor zover die op individuele cliƫnten betrekking hebben, met uitzondering van de hierbij gehanteerde regels en procedures.

Naast de deskundigheid en/of ervaring van de leden van de raad is input vanuit de samenleving van groot belang. De jeugdraad heeft daarom de bevoegdheid in het kader van informatieverstrekking hun achterban te raadplegen en bijeenkomsten te organiseren waarbij de doelgroep en/of organisaties uit de gemeente Edam-Volendam kunnen worden uitgenodigd.

Berichten over de Jeugdraad

Over welke onderwerpen kan de jeugdraad adviseren?
De jeugdraad adviseert gevraagd en ongevraagd aan de koepel op de volgende terreinen:

Jeugd & Participatie

 • Hulp bieden aan jongeren met een beperking met het zoeken van werk en zo nodig het aanvragen van bijstand.
 • Ondersteunen van jongeren bij het zoeken naar werk.

Jeugd & Onderwijs

 • Jeugdplan en onderwijsondersteuningsplan
 • Beschutte banen
 • Huisvesting
 • Leerlingenvervoer
 • Verzuim van leerlingen
 • Voor- en vroegschoolse educatie
 • Vluchtelingen en asielzoekers

Jeugd & Veiligheid

 • De sociale veiligheid in en om de school en de wijk.
 • De aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld.
 • Hulp aan jongeren die strafbare feiten plegen of strafrechtelijk dreigen te ontsporen.
 • Het opsporen van loverboyproblematiek.

Jeugd & Welzijn en Gezondheid

 • Uitvoering wet publieke gezondheid (wpg).
 • Uitvoering wet maatschappelijke onder steuning (wmo).
 • Wet langdurige zorg (niet medische hulp aan kinderen en jongeren tot 18 jaar).