B&W besluit betreffende wijziging subsidiegrondslag ‘Dienstverleners Toegang’

Volendam, 21 februari 2017

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Edam-Volendam
W. van der Knoopdreef 1
1132 KN Volendam

Betreft: B&W besluit betreffende wijziging subsidiegrondslag ‘Dienstverleners Toegang ‘

Geacht college

Bij besluit van 7 februari 2017 heeft uw college ingestemd met wijziging van de financieringsgrondslag van subsidie naar inkoop voor inzet van dienstverlening op het gebied van georganiseerde burenhulp, maatschappelijk werk, mantelzorgondersteuning en vluchtelingenwerk. In 2017 worden de bestaande subsidieregelingen ingetrokken en per 1 april omgezet in uitvoeringsovereenkomsten. Vanaf 2018 zullen de diensten worden aanbesteed.

Vanwege de consequenties van dit besluit – waarover wij niet vooraf zijn geconsulteerd – en het tempo van de voorgenomen uitvoering doen wij een dringend beroep op u de uitvoering van dit besluit op te schorten.

Ter toelichting op de urgentie van ons verzoek het volgende:
In de subsidieverordening en de subsidienota d.d. 14 juli 2016 is de intentie opgenomen om langer bestaande subsidierelaties om te zetten in meerjarige subsidieverlening. In deze beleidsaanpassing kan de KSD zich vinden. In deze documenten is echter geen voornemen opgenomen tot wijziging in de financieringsgrondslag. Ook wordt in deze documenten gewezen op de rechtsonzekerheid die bij organisaties zal ontstaan als de besluitvorming over nieuw subsidiebeleid niet voor de datum 1 juni 2016 is vastgesteld.
Op deze gronden is het vigerend subsidiebeleid van 1 juni 2016 nog van toepassing en kan het subsidiebeleid dus niet in 2017 worden aangepast of gewijzigd.

Afgezien van onze kanttekeningen bij dit proces en het tempo heeft de KSD inhoudelijke bezwaren bij de aanbesteding van deze soort dienstverlening.
Met inzet van vele vrijwilligers leveren deze dienstverlenende organisaties een bijdrage aan de participatie van kwetsbare inwoners van onze gemeente. Zij zijn bij de uitvoering van hun activiteiten zeer afhankelijk van de inzet en motivatie van ‘ hun’ vrijwilligersgroep. Door de steun en begeleiding, die vrijwilligers ervaren van ‘hun’ organisatie, voelen zij zich verbonden aan een gezamenlijke doelstelling.
Gemeenten hebben eerder ervaren dat de aanbestedingsprocessen in de zorg de concurrentie tussen instellingen hebben aangewakkerd en dat deze concurrentie nog steeds belemmerend werkt op de gewenste ketenaanpak en samenwerking.
Het informele werkveld van vrijwilligers is gebaseerd op vertrouwen en continuïteit binnen de organisatie waaraan zij zich als groep hebben verbonden. Deze werkwijze verdraagt zich niet met het voornemen tot aanbesteding omdat dit informele werkveld uiteen zal vallen in de concurrentieslag tussen organisaties. Daarom dringen wij er op aan dit besluit te heroverwegen.

Gezien deze bezwaren verzoekt de KSD uw college om bestuurlijk overleg over deze kwestie op de korst mogelijke termijn.

Hoogachtend,
Drs. J.H.C.M. Tol, voorzitter C.H.M. Schilder, secretaris

brief ksd aan college inzake aanbesteding dienstverlening