Advies kindgericht armoedebeleid

Volendam, 29 maart 2017

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam
W. van der Knoopdreef 1
1132 KN Volendam

Betreft: advies kindgericht armoedebeleid.
Geacht college,
De Jeugdraad – door tussenkomst van de Koepel Sociaal Domein Edam-Volendam – draagt de volgende suggesties en ideeën aan m.b.t. armoedebeleid specifiek voor kinderen onder de 18 jaar.
De Jeugdraad heeft zich o.a. laten leiden door het rapport van de Kinderombudsman t.a.v. kinderen in armoede.
De reactie vanuit de Jeugdraad is ingebracht en besproken in de vergadering van de Participatieraad op 15 maart jl. en als zodanig meegegeven aan de aanwezige ambtenaren met het verzoek de inhoud van de notitie van de Jeugdraad op te nemen in de nota Schuldhulpverlening en Armoede beleid. De volgende suggesties c.q. aanbevelingen zien wij graag terug in het beleid en de uitvoering van de gemeente Edam-Volendam ter zake van armoedebestrijding en schuldhulpverlening.
Stel een kindpakket samen.

1. Zorg ervoor dat het aanbod overeenkomt met de behoeften van de kinderen en jongeren die in de gemeente wonen. Denk aan bijvoorbeeld vouchers voor basisbenodigdheden zoals een set winter- en zomerkleren, lessen voor een basis zwemdiploma etc.
2. Het kindpakket beschikbaar stellen aan kinderen die opgroeien in een huishouden met een besteedbaar inkomen onder de norm van 120% van het sociaal minimum.
3. Het kindpakket in natura te verstrekken. Het kindpakket moet eenvoudig aan te vragen zijn en rechtstreeks ten goede komen aan het kind!
4. De inhoud van het pakket moet geschikt zijn voor alle culturen en leeftijden, probeer de jeugd zelf te betrekken bij het samenstellen van een kindpakket.
5. Maak het kindpakket op een positieve manier bekend.
Er is momenteel veel onwetendheid over wat er via de gemeente mogelijk is voor kinderen en jongeren uit gezinnen met een problematische schuldsituatie. Maak een handzame en duidelijke folder en verstrek die aan scholen, sportverenigingen, huisartsen, bibliotheken en Centrum Jeugd en Gezin. Maak afspraken met scholen opdat leerkrachten tijdens ouderavonden de ouders erop kunnen attenderen.
6. Houd er rekening mee dat kinderen zich kunnen schamen voor hun situatie. Voorkom dat het kind door het verstrekken van het kindpakket een stempel krijgt opgedrukt.
7. Bij het lidmaatschap van een teamsportvereniging hoort continuïteit, dat moet de insteek zijn. Het stoppen van een vergoeding mag niet leiden tot het beëindigen van het lidmaatschap.

Signalering
Stille armoede is vaak moeilijk te traceren. De jeugdraad ziet een rol weggelegd voor de leerkrachten van vooral de basisscholen, die stille armoede onder de kinderen kunnen signaleren.
In de uitvoering van het beleid bevelen wij het volgende aan:
1. Één contactpersoon (armoedeambassadeur) aanwijzen vanuit de gemeente waarnaar door leerkrachten verwezen kan worden.
2. Werk samen met de kerken die een “armenkas” beheren, voedselbanken, jeugdsportfonds & jeugdcultuurfonds etc.

Preventie
De Jeugdraad ziet met name m.b.t. preventie van schuldopbouw een rol weggelegd voor Centrum Jeugd en Gezin.
Bij een consult kan men op een tactisch slimme manier er achter komen of het gezin in financiële problemen zit of dreigt te komen. Sla alarm bij de “armoedeambassadeur” van de gemeente die niet afwacht maar proactief het desbetreffende gezin benadert.

Wij zien uw reactie op onze advisering ten aanzien van beleid en uitvoering gaarne tegemoet.

Hoogachtend,

Drs. J.H.C.M. Tol, voorzitter C.H.M. Schilder, secretaris

brief KSD m.b.t. kindgericht armoedebeleid – via Jeugdraad 28-3-2017.doc