All posts by dsk_volendam_edam

Advies kindgericht armoedebeleid

Volendam, 29 maart 2017

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam
W. van der Knoopdreef 1
1132 KN Volendam

Betreft: advies kindgericht armoedebeleid.
Geacht college,
De Jeugdraad – door tussenkomst van de Koepel Sociaal Domein Edam-Volendam – draagt de volgende suggesties en ideeën aan m.b.t. armoedebeleid specifiek voor kinderen onder de 18 jaar.
De Jeugdraad heeft zich o.a. laten leiden door het rapport van de Kinderombudsman t.a.v. kinderen in armoede.
De reactie vanuit de Jeugdraad is ingebracht en besproken in de vergadering van de Participatieraad op 15 maart jl. en als zodanig meegegeven aan de aanwezige ambtenaren met het verzoek de inhoud van de notitie van de Jeugdraad op te nemen in de nota Schuldhulpverlening en Armoede beleid. De volgende suggesties c.q. aanbevelingen zien wij graag terug in het beleid en de uitvoering van de gemeente Edam-Volendam ter zake van armoedebestrijding en schuldhulpverlening.
Stel een kindpakket samen.

1. Zorg ervoor dat het aanbod overeenkomt met de behoeften van de kinderen en jongeren die in de gemeente wonen. Denk aan bijvoorbeeld vouchers voor basisbenodigdheden zoals een set winter- en zomerkleren, lessen voor een basis zwemdiploma etc.
2. Het kindpakket beschikbaar stellen aan kinderen die opgroeien in een huishouden met een besteedbaar inkomen onder de norm van 120% van het sociaal minimum.
3. Het kindpakket in natura te verstrekken. Het kindpakket moet eenvoudig aan te vragen zijn en rechtstreeks ten goede komen aan het kind!
4. De inhoud van het pakket moet geschikt zijn voor alle culturen en leeftijden, probeer de jeugd zelf te betrekken bij het samenstellen van een kindpakket.
5. Maak het kindpakket op een positieve manier bekend.
Er is momenteel veel onwetendheid over wat er via de gemeente mogelijk is voor kinderen en jongeren uit gezinnen met een problematische schuldsituatie. Maak een handzame en duidelijke folder en verstrek die aan scholen, sportverenigingen, huisartsen, bibliotheken en Centrum Jeugd en Gezin. Maak afspraken met scholen opdat leerkrachten tijdens ouderavonden de ouders erop kunnen attenderen.
6. Houd er rekening mee dat kinderen zich kunnen schamen voor hun situatie. Voorkom dat het kind door het verstrekken van het kindpakket een stempel krijgt opgedrukt.
7. Bij het lidmaatschap van een teamsportvereniging hoort continuïteit, dat moet de insteek zijn. Het stoppen van een vergoeding mag niet leiden tot het beëindigen van het lidmaatschap.

Signalering
Stille armoede is vaak moeilijk te traceren. De jeugdraad ziet een rol weggelegd voor de leerkrachten van vooral de basisscholen, die stille armoede onder de kinderen kunnen signaleren.
In de uitvoering van het beleid bevelen wij het volgende aan:
1. Één contactpersoon (armoedeambassadeur) aanwijzen vanuit de gemeente waarnaar door leerkrachten verwezen kan worden.
2. Werk samen met de kerken die een “armenkas” beheren, voedselbanken, jeugdsportfonds & jeugdcultuurfonds etc.

Preventie
De Jeugdraad ziet met name m.b.t. preventie van schuldopbouw een rol weggelegd voor Centrum Jeugd en Gezin.
Bij een consult kan men op een tactisch slimme manier er achter komen of het gezin in financiële problemen zit of dreigt te komen. Sla alarm bij de “armoedeambassadeur” van de gemeente die niet afwacht maar proactief het desbetreffende gezin benadert.

Wij zien uw reactie op onze advisering ten aanzien van beleid en uitvoering gaarne tegemoet.

Hoogachtend,

Drs. J.H.C.M. Tol, voorzitter C.H.M. Schilder, secretaris

brief KSD m.b.t. kindgericht armoedebeleid – via Jeugdraad 28-3-2017.doc

B&W besluit betreffende wijziging subsidiegrondslag ‘Dienstverleners Toegang’

Volendam, 21 februari 2017

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Edam-Volendam
W. van der Knoopdreef 1
1132 KN Volendam

Betreft: B&W besluit betreffende wijziging subsidiegrondslag ‘Dienstverleners Toegang ‘

Geacht college

Bij besluit van 7 februari 2017 heeft uw college ingestemd met wijziging van de financieringsgrondslag van subsidie naar inkoop voor inzet van dienstverlening op het gebied van georganiseerde burenhulp, maatschappelijk werk, mantelzorgondersteuning en vluchtelingenwerk. In 2017 worden de bestaande subsidieregelingen ingetrokken en per 1 april omgezet in uitvoeringsovereenkomsten. Vanaf 2018 zullen de diensten worden aanbesteed.

Vanwege de consequenties van dit besluit – waarover wij niet vooraf zijn geconsulteerd – en het tempo van de voorgenomen uitvoering doen wij een dringend beroep op u de uitvoering van dit besluit op te schorten.

Ter toelichting op de urgentie van ons verzoek het volgende:
In de subsidieverordening en de subsidienota d.d. 14 juli 2016 is de intentie opgenomen om langer bestaande subsidierelaties om te zetten in meerjarige subsidieverlening. In deze beleidsaanpassing kan de KSD zich vinden. In deze documenten is echter geen voornemen opgenomen tot wijziging in de financieringsgrondslag. Ook wordt in deze documenten gewezen op de rechtsonzekerheid die bij organisaties zal ontstaan als de besluitvorming over nieuw subsidiebeleid niet voor de datum 1 juni 2016 is vastgesteld.
Op deze gronden is het vigerend subsidiebeleid van 1 juni 2016 nog van toepassing en kan het subsidiebeleid dus niet in 2017 worden aangepast of gewijzigd.

Afgezien van onze kanttekeningen bij dit proces en het tempo heeft de KSD inhoudelijke bezwaren bij de aanbesteding van deze soort dienstverlening.
Met inzet van vele vrijwilligers leveren deze dienstverlenende organisaties een bijdrage aan de participatie van kwetsbare inwoners van onze gemeente. Zij zijn bij de uitvoering van hun activiteiten zeer afhankelijk van de inzet en motivatie van ‘ hun’ vrijwilligersgroep. Door de steun en begeleiding, die vrijwilligers ervaren van ‘hun’ organisatie, voelen zij zich verbonden aan een gezamenlijke doelstelling.
Gemeenten hebben eerder ervaren dat de aanbestedingsprocessen in de zorg de concurrentie tussen instellingen hebben aangewakkerd en dat deze concurrentie nog steeds belemmerend werkt op de gewenste ketenaanpak en samenwerking.
Het informele werkveld van vrijwilligers is gebaseerd op vertrouwen en continuïteit binnen de organisatie waaraan zij zich als groep hebben verbonden. Deze werkwijze verdraagt zich niet met het voornemen tot aanbesteding omdat dit informele werkveld uiteen zal vallen in de concurrentieslag tussen organisaties. Daarom dringen wij er op aan dit besluit te heroverwegen.

Gezien deze bezwaren verzoekt de KSD uw college om bestuurlijk overleg over deze kwestie op de korst mogelijke termijn.

Hoogachtend,
Drs. J.H.C.M. Tol, voorzitter C.H.M. Schilder, secretaris

brief ksd aan college inzake aanbesteding dienstverlening