Inverteer in de kracht van senioren, een groep met potentie

De seniorenorganisaties (ANBO, KBO, Koepel van gepensioneerden) stelt voor de volgende
punten te realiseren.
Actiepunten Koopkracht en pensioenen.
Het kabinet gaat monitoren en rapporteren in hoeverre met de WTP (wet toekomst
pensioenen) een koopkrachtig en stabiel pensioen in zicht komt. Naar aanleiding
daarvan wordt de pensioenwet zo nodig aangepast. Aan het begin van de nieuwe
kabinetsperiode dient de minister opties en een tijdpad aan de Kamer voor te leggen.
Daarin staat hoe de pensioenwetgeving zo kan worden aangepast dat het hebben
van koopkracht in de praktijk centraal kan komen te staan.
Gepensioneerden krijgen meer zeggenschap over hun pensioen. Nu de WTP is
aangenomen, is het tijd om de governance zodanig aan te passen dat voor de
zeggenschap over pensioenen meer wordt gekeken naar de omvang van de belangen
van berokkenen. In overleg met de seniorenorganisaties presenteert de nieuwe
minister binnen een jaar een routekaart om dit te realiseren.
Senioren die actief zijn op de arbeidsmarkt, krijgen voortaan toegang tot
(toekomstige) om-en bijscholingsregelingen. In het benodigde budget budget
hiervoor voorzien.
Helaas heeft het oude kabinet de afbouw van de inkomensondersteuning AOW
(IOAOW) al in gang gezet, maar senioren wordt het vel niet nog verder over de neus
getrokken. Senioren worden niet doelbewust in een achterstandspositie geplaatst.
De AOW wordt waardevast gehouden en blijft volwaardig gekoppeld aan de
ontwikkeling van het minimum loon. De AOW wordt niet gefiscaliseerd.
De overheid gaat in een nieuwe kabinetsperiode anders om met
inkomensvoorzieningen. Dergelijke voorzieningen (zoals toeslagen) worden
automatisch toegekend aan mensen die daar recht op hebben.
Secretariaat Kbo Edam-Volendam
T: 0614432633
E: jantroet@gmail.com