All posts by Cynthia Kirry

Senioren hebben behoefte aan informatie over wonen en zor g

Senioren hebben zeker behoefte aan het uitwisselen van ervaringen om zo ook ideeën op te doen over wonen en zorg in de toekomst. “Feit is wel dat mensen het gesprek over ouder
worden niet graag voeren, daardoor word je immers met de neus op de feiten gedrukt dat
je ouder wordt.”
Dat zei directeur-bestuurder ANBO, Anneke Sipkens, deze week tijdens het jaarlijkse WOZO
Congres in Congrescentrum NBC in Nieuwegein. WOZO staat voor Wonen Zorg en
Ondersteuning van Ouderen. Het vormt de beweging die in gang is gezet om ouderen te
helpen na te denken over het feit dat de zorg in de toekomst – vanwege de toenemende
vergrijzing en het tekort aan zorgpersoneel – minder beschikbaar wordt.
De Seniorencoalitie, waar ANBO-PCOB onderdeel van is, is de komende drie jaar
verantwoordelijk voor de campagne Krachtig ouder worden; praat vandaag over morgen.
Daarin organiseren we gesprekken met senioren over de vraag of en zo ja hoe zij zich
voorbereiden op de toekomst.
Huizen gesplitst
Sipkens benadrukte tijdens het congres dat we ons niet moeten beperken tot deze
maatschappelijke dialoog. “Het is nog belangrijker dat er ook daadwerkelijk stappen worden gezet om de toekomst voor ouderen vorm te geven. We moeten kunnen laten zien dat er extra (mantelzorg)woningen voor senioren bijkomen, dat huizen gesplitst mogen worden en dat burgerinitiatieven worden gefaciliteerd door de overheid.”
Blindelings
De overheid moet volgens Sipkens helder en duidelijk communiceren waar ouderen op
kunnen rekenen. “Wat is het perspectief? Wat kan er wel, wat mogen we verwachten van
de zorg in de toekomst, wat mogen/kunnen we zelf organiseren? Uit onderzoek weten we
dat maar liefst 86% van de mensen zich zorgen maakt over de toekomst. Veel mensen zijn
nog niet voorbereid en vertrouwen er blindelings op dat het wel goedkomt met de zorg via
hun partner, kinderen of de thuiszorg. Ook hebben veel mensen een beperkt sociaal
netwerk: één op de tien senioren heeft minder dan tien mensen in hun netwerk.”
Werk aan de winkel
Bewustwording en opvolging is essentieel, meldt Sipkens. “We moeten mensen veel beter
informeren, voorbeelden geven, fysieke ontmoetingspunten creëren. Investeren in wijken
en buurten, bijvoorbeeld via de wijkverpleging samenwerking organiseren van professionals in de zorg en de informele (mantelzorg). Er is nog heel veel werk aan de winkel!”
Bron: Anbo/Pcob

Onbekendheid onafhankelijke cliëntondersteuning

Gemeenten zijn op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) verplicht om
jaarlijks een cliëntervarings-onderzoek uit te voeren. In opdracht van het ministerie van
volksgezondheid, welzijn en sport voerde I&O research een analyse uit van de gemeentelijke onderzoeken in 2023.
Het algemene beeld is dat de meeste Wmo cliënten goed weten waar zij met hun hulpvraag
terecht kunnen. Ook zijn ze in grote lijnen tevreden over de ontvangen ondersteuning,
voelen ze zich serieus genomen en is de ervaring dat er goed naar hen wordt geluisterd.
Medewerkers worden als vriendelijk en deskundig gezien. Uit de analyse komen ook
verbeterpunten naar voren. Onderstaand een samenvatting van de belangrijkste.
Onafhankelijke cliëntondersteuning.
Volgens 71% van de gemeenten staat als verbeterpunt met stip bovenaan betere
bekendheid van de onafhankelijk cliënttondersteuning. Het merendeel van de cliënten blijkt niet bekend met het bestaan en maakt dus geen gebruik van die mogelijkheid. Positief is dat steeds meer gemeenten de bekendheid zien toenemen, maar het blijft niettemin een aandachtspunt.
Snelheid hulp
Een ander verbeterpunt is de snelheid waarmee hulp en ondersteuning geboden worden.
Vanwege personeelstekorten moeten cliënten soms langer wachten op een
(keukentafel)gesprek. Meerdere gemeenten zien het percentage cliënten dat zich snel
geholpen voelt afnemen.
Bekendheid en vindbaarheid
Ongeveer 20% van de gemeenten noemt bekendheid en vindbaarheid van de toegang als
verbeterpunt, maar het overgrote deel van de cliënten weet waar men terecht kan met een
hulpvraag. Dat een deel (nog) niet op de hoogte is wordt gezien als een verbeterpunt.
Tenslotte
Een groot deel van de cliënten ervaart positieve effecten van de ondersteuning in de vorm van een betere kwaliteit van leven en meer zelfredzaamheid. Dankzij de ondersteuning zijn er meer mogelijkheden om dingen te doen die men belangrijk vindt.
Bron Kbo magazine.

Wanneer heeft u recht op thuiszorg? 5

Om bepaalde zorg te kunnen krijgen heeft u een officiële indicatie of doorverwijzing nodig.
Deze krijgt u nadat een deskundige heeft onderzocht of u daadwerkelijk hulp nodig heeft en zo ja, hoelang en hoeveel. Dat kunt u doen via uw (huis)arts of bijvoorbeeld uw
behandelend specialist. U kunt ook direct contact opnemen met de wijkverpleegkundige en deze vragen om advies.
Heeft u vragen over zorg met een medische reden dan kunt u zonder verwijzing van uw
huisarts terecht bij de wijkverpleegkundige in uw omgeving. Vraag zo nodig aan uw
zorgverzekeraar waar u terecht kunt. De wijkverpleegkundige brengt samen met u in kaart of u verpleging of verzorging nodig heeft maar ook andere hulp als huishoudelijke
ondersteuning via de gemeente.
Wijkverpleging wordt volledig vergoed vanuit het basispakket van uw
ziektekostenverzekering en er geldt geen eigen risico. Bij de verschillende loketten kunt u
vragen om een onafhankelijke clientondersteuner.
Vanuit welke zorgwetten kan thuiszorg worden vergoed?
In principe zijn er drie zorgwetten (zie onderstaande tabel). Het kan zijn dat uw zorgbehoefte vanuit verschillende zorgwetten wordt betaald. In deze tabel kunt u in een oogopslag zien onder welke wet u valt en bij welk loket u de thuiszorg kunt vragen.
Iemand is onvoldoende zelfredzaam of kan niet meer goed mee doen in de maatschappij. De mensen in de persoonlijke omgeving kunnen hier ook niet voldoende aan bijdragen.
Wet maatschappelijke ondersteuning, de WMO
Het WMO-loket van uw eigen gemeente Kwetsbare senioren die continu toezicht nodig hebben en 24 uur per dag zorg nodig hebben. Het gaat hierbij om senioren met een lichamelijke of psychogeriatrische aandoening zoals
bijvoorbeeld dementie.
Wet langdurige zorg, de WLZ
Centrum Indicatiestelling Zorg, de CIZ
Als het gaat om medische noodzakelijke zorg of langdurige verpleging en verzorging aan
huis.
Zorgverzekeringswet
Uw eigen zorgverzekering
Wordt vervolgd:
Bron langer thuis wonen.
Redactie Kbo Edam-Volendam

Hoe vraagt u thuiszorg aan?

Het is eerst belangrijk om na te gaan welke hulp u nodig heeft. Wat is uw probleem, wat
kunt u hier zelf aan doen en wie kunnen u hierbij helpen?
Het is prettig om hierbij geholpen te worden door een clientondersteuner. Dat is gratis.
Iedere gemeente kan clientondersteuning op eigen wijze inrichten. Het beste kunt u
beginnen door op Google te zoeken naar clientondersteuning dus bijvoorbeeld:
clientondersteuning Edam-Volendam. U kunt dan snel zien welke organisatie(s) deze dienst aanbieden namens de gemeente. U kunt dan contact opnemen met deze organisatie en de vervolgstappen bespreken. Een bekende organisatie is bijv. Bureau Mee.
MEE in Edam-Volendam MEE biedt gratis en onafhankelijk informatie, advies en ondersteuning voor iedereen in gemeente Edam-Volendam.
We denken met je mee bij alle vragen en problemen over wonen, zorg, opvoeding, leren, werk of inkomen.
Bel of mail ons
020 512 72 72 |
informatie@mee-az.nl
Heb je vragen op het gebied van zorg, welzijn, dagbesteding, werk, wonen, gezinsrelaties,
geld of mantelondersteuning, dan kunt u ook terecht bij de SMD. Contact, bibliotheek Edam, 0299-391507 elke werkdag van 10 tot 12 uur.
Voor het aanvragen van zorg meldt u zich bij het zorgloket van de gemeente. Hierna volgt
een keukentafelgesprek. In dit gesprek zal de WMO-medewerker samen met u en de
clientondersteuner samen kijken of en waarvoor u een beschikking kunt krijgen voor hulp.
Wat te doen bij ziekenhuisopname en thuiszorg?
Wanneer u uit het ziekenhuis wordt ontslagen maar thuis nog niet zonder hulp kan, dan kan een speciale transferverpleegkundige worden ingeschakeld. De transferverpleegkundige gaat met u onderzoeken of u thuiszorg of wijkverpleging nodig heeft.
Deze verpleegkundige onderzoekt samen met u en uw familie welke zorg nodig is om na
ontslag veilig thuis te wonen en goed te herstellen. De transferverpleegkundige regelt e zorg (indicatie) en als het nodig is dan regelt zij de (tijdelijke) plaatsing in een instelling. Wanneer u alleen huishoudelijke zorg nodig hebt dan regelt u dit zelf. De transferverpleegkundige kan u vertellen hoe dat in zijn werk gaat.