Category Archives: Seniorenraad

Wanneer heeft u recht op thuiszorg? 5

Om bepaalde zorg te kunnen krijgen heeft u een officiële indicatie of doorverwijzing nodig.
Deze krijgt u nadat een deskundige heeft onderzocht of u daadwerkelijk hulp nodig heeft en zo ja, hoelang en hoeveel. Dat kunt u doen via uw (huis)arts of bijvoorbeeld uw
behandelend specialist. U kunt ook direct contact opnemen met de wijkverpleegkundige en deze vragen om advies.
Heeft u vragen over zorg met een medische reden dan kunt u zonder verwijzing van uw
huisarts terecht bij de wijkverpleegkundige in uw omgeving. Vraag zo nodig aan uw
zorgverzekeraar waar u terecht kunt. De wijkverpleegkundige brengt samen met u in kaart of u verpleging of verzorging nodig heeft maar ook andere hulp als huishoudelijke
ondersteuning via de gemeente.
Wijkverpleging wordt volledig vergoed vanuit het basispakket van uw
ziektekostenverzekering en er geldt geen eigen risico. Bij de verschillende loketten kunt u
vragen om een onafhankelijke clientondersteuner.
Vanuit welke zorgwetten kan thuiszorg worden vergoed?
In principe zijn er drie zorgwetten (zie onderstaande tabel). Het kan zijn dat uw zorgbehoefte vanuit verschillende zorgwetten wordt betaald. In deze tabel kunt u in een oogopslag zien onder welke wet u valt en bij welk loket u de thuiszorg kunt vragen.
Iemand is onvoldoende zelfredzaam of kan niet meer goed mee doen in de maatschappij. De mensen in de persoonlijke omgeving kunnen hier ook niet voldoende aan bijdragen.
Wet maatschappelijke ondersteuning, de WMO
Het WMO-loket van uw eigen gemeente Kwetsbare senioren die continu toezicht nodig hebben en 24 uur per dag zorg nodig hebben. Het gaat hierbij om senioren met een lichamelijke of psychogeriatrische aandoening zoals
bijvoorbeeld dementie.
Wet langdurige zorg, de WLZ
Centrum Indicatiestelling Zorg, de CIZ
Als het gaat om medische noodzakelijke zorg of langdurige verpleging en verzorging aan
huis.
Zorgverzekeringswet
Uw eigen zorgverzekering
Wordt vervolgd:
Bron langer thuis wonen.
Redactie Kbo Edam-Volendam

Hoe vraagt u thuiszorg aan?

Het is eerst belangrijk om na te gaan welke hulp u nodig heeft. Wat is uw probleem, wat
kunt u hier zelf aan doen en wie kunnen u hierbij helpen?
Het is prettig om hierbij geholpen te worden door een clientondersteuner. Dat is gratis.
Iedere gemeente kan clientondersteuning op eigen wijze inrichten. Het beste kunt u
beginnen door op Google te zoeken naar clientondersteuning dus bijvoorbeeld:
clientondersteuning Edam-Volendam. U kunt dan snel zien welke organisatie(s) deze dienst aanbieden namens de gemeente. U kunt dan contact opnemen met deze organisatie en de vervolgstappen bespreken. Een bekende organisatie is bijv. Bureau Mee.
MEE in Edam-Volendam MEE biedt gratis en onafhankelijk informatie, advies en ondersteuning voor iedereen in gemeente Edam-Volendam.
We denken met je mee bij alle vragen en problemen over wonen, zorg, opvoeding, leren, werk of inkomen.
Bel of mail ons
020 512 72 72 |
informatie@mee-az.nl
Heb je vragen op het gebied van zorg, welzijn, dagbesteding, werk, wonen, gezinsrelaties,
geld of mantelondersteuning, dan kunt u ook terecht bij de SMD. Contact, bibliotheek Edam, 0299-391507 elke werkdag van 10 tot 12 uur.
Voor het aanvragen van zorg meldt u zich bij het zorgloket van de gemeente. Hierna volgt
een keukentafelgesprek. In dit gesprek zal de WMO-medewerker samen met u en de
clientondersteuner samen kijken of en waarvoor u een beschikking kunt krijgen voor hulp.
Wat te doen bij ziekenhuisopname en thuiszorg?
Wanneer u uit het ziekenhuis wordt ontslagen maar thuis nog niet zonder hulp kan, dan kan een speciale transferverpleegkundige worden ingeschakeld. De transferverpleegkundige gaat met u onderzoeken of u thuiszorg of wijkverpleging nodig heeft.
Deze verpleegkundige onderzoekt samen met u en uw familie welke zorg nodig is om na
ontslag veilig thuis te wonen en goed te herstellen. De transferverpleegkundige regelt e zorg (indicatie) en als het nodig is dan regelt zij de (tijdelijke) plaatsing in een instelling. Wanneer u alleen huishoudelijke zorg nodig hebt dan regelt u dit zelf. De transferverpleegkundige kan u vertellen hoe dat in zijn werk gaat.

Verschil tussen reguliere en particuliere thuiszorg, deel 3.

Reguliere thuiszorg is zorg op indicatie en wordt bekostigd uit één van de drie zorgwetten.
De indicatie wordt bepaald door uw gemeente (WMO = wet maatschappelijke
ondersteuning), CIZ ( Centrum indicatiestelling zorg) of het zorgkantoor (van uw
zorgverzekering). U betaalt afhankelijk van de zorg die u krijgt een eigen bijdrage.
Heeft u vragen over zorg met een medische reden dan kunt u zonder verwijzing van uw
huisarts terecht bij de wijkverpleegkundige in uw omgeving. Vraag zo nodig aan uw
zorgverzekeraar waar u terecht kunt. De wijkverpleegkundige brengt samen met u in kaart of u verpleging nodig heeft maar ook andere hulp als huishoudelijke ondersteuning via de
gemeente.
Particuliere thuiszorg regelt u geheel zelf, met of zonder indicatie. U kunt zelf bepalen welke hulp u precies krijgt en van wie, en de hoeveelheid hulp. Dat betekent wel dat u deze hulp zelf bekostigt. In sommige situaties is het mogelijk om een persoonsgebonden budget aan te vragen. Een PGB is mogelijk, maar geeft een heleboel rompslomp om aan te vragen en om achteraf de gekregen vergoedingen te verantwoorden.
Wanneer thuiszorg nodig?
Thuiszorg inschakelen klinkt als een behoorlijke grote stap. Het voelt misschien als het
verliezen van uw zelfstandigheid, maar het tegenovergestelde is waar. Thuiszorg kan u juist
helpen om langer zelfstandig in uw eigen woning te kunnen blijven wonen. Door hulp aan
huis te krijgen, voorkomt u bijvoorbeeld dat u dient te verhuizen naar een verzorgingstehuis.
U heeft dus thuiszorg nodig op het moment dat niet meer zelfstandig in al uw behoeften
kunt voorzien. Dit kan enorm uiteenlopen. U kunt bijvoorbeeld slechts hulp nodig hebben bij het druppelen van uw ogen maar ook volledig geholpen dienen te worden bij het douchen en aankleden. De redenen kunnen ook uiteenlopen. Zo kunt u langdurige thuiszorg nodig hebben bij ouderdomsklachten of een chronische ziekte. Thuiszorg kan ook tijdelijk zijn, bijvoorbeeld na een ongeluk of operatie.
Wordt vervolgd:
Bron langer thuis wonen.
Redactie Kbo Edam-Volendam

Zo regelt u de beste thuiszorg

U wilt graag in uw eigen huis blijven wonen maar met het klimmen van de jaren kennen we
allemaal de ongemakken in en om het huis. U heeft al hulp van uw
kinderen/buren/vrienden, maar dat is niet meer voldoende. U wordt binnenkort geopereerd en heeft hulp nodig tijdens de herstelperiode. Of hoe doet u het met de medicatie die u krijgt voorgeschreven? Ogen druppelen bij uzelf gaat niet meer zo gemakkelijk. Kortom, u begint te beseffen dat u het alleen of samen met uw partner niet meer lukt om prettig en veilig thuis te wonen. Uw kinderen om hulp vragen doet u al maar voor medische handelingen kunt u beter om professionele hulp vragen.
Het is lastige materie, maar wel ontzettend belangrijk. Daarom hebben wij het volgende
artikel voor u gemaakt om u te informeren over thuiszorg, wat thuiszorg precies is en of u
wellicht vergoeding kunt krijgen voor deze zorg.
Verschil tussen thuiszorg en mantelzorg
Voordat u thuiszorg wilt aanvragen is het goed om stil te staan bij de vraag of u hulp wilt
krijgen van een professional (betaalde hulp zoals thuiszorg) of dat de hulp ook gedaan kan
worden door een van uw kinderen, familielid, buur (onbetaalde hulp of mantelzorg). Wilt u
meer weten over mantelzorg kijk dan op de website van de vereniging: www.mantelzorg.nl
Mantelzorgwaardering
Wilt u een blijk van waardering geven aan uw mantelzorger kijk dan hoe dit in uw gemeente is geregeld. De gemeente heeft een budget, dat zij mogen inzetten in de vorm van een
geldbedrag, kortingsbonnen of een bijeenkomst van mantelzorgers. Kijk op de site van de
gemeente of van het steunpunt mantelzorg om na te vragen hoe dit in uw gemeente is
geregeld.
Wat is thuiszorg?
Thuiszorg is zorg aan huis. Wat onder thuiszorg valt is erg breed. Het hangt van uw hulpvraag en is in iedere situatie weer anders.
In de zorg is een soort meetinstrument gemaakt om te bepalen in hoeverre iemand zichzelf
kan redden. Er bestaat een zogenaamde Adl-lijst. Dit is een lijst van algemeen dagelijkse
levensverrichtingen. In deze lijst zijn de basisbehoeften opgenomen, die wij als mens nodig
hebben. Om u een idee te geven hebben wij voor u een indeling gemaakt van de juiste zorg
bij de behoefte aan hulp. Deze hulp kan geboden worden door thuiszorg.

Inverteer in de kracht van senioren, een groep met potentie

De seniorenorganisaties (ANBO, KBO, Koepel van gepensioneerden) stelt voor de volgende
punten te realiseren.
Actiepunten Koopkracht en pensioenen.
Het kabinet gaat monitoren en rapporteren in hoeverre met de WTP (wet toekomst
pensioenen) een koopkrachtig en stabiel pensioen in zicht komt. Naar aanleiding
daarvan wordt de pensioenwet zo nodig aangepast. Aan het begin van de nieuwe
kabinetsperiode dient de minister opties en een tijdpad aan de Kamer voor te leggen.
Daarin staat hoe de pensioenwetgeving zo kan worden aangepast dat het hebben
van koopkracht in de praktijk centraal kan komen te staan.
Gepensioneerden krijgen meer zeggenschap over hun pensioen. Nu de WTP is
aangenomen, is het tijd om de governance zodanig aan te passen dat voor de
zeggenschap over pensioenen meer wordt gekeken naar de omvang van de belangen
van berokkenen. In overleg met de seniorenorganisaties presenteert de nieuwe
minister binnen een jaar een routekaart om dit te realiseren.
Senioren die actief zijn op de arbeidsmarkt, krijgen voortaan toegang tot
(toekomstige) om-en bijscholingsregelingen. In het benodigde budget budget
hiervoor voorzien.
Helaas heeft het oude kabinet de afbouw van de inkomensondersteuning AOW
(IOAOW) al in gang gezet, maar senioren wordt het vel niet nog verder over de neus
getrokken. Senioren worden niet doelbewust in een achterstandspositie geplaatst.
De AOW wordt waardevast gehouden en blijft volwaardig gekoppeld aan de
ontwikkeling van het minimum loon. De AOW wordt niet gefiscaliseerd.
De overheid gaat in een nieuwe kabinetsperiode anders om met
inkomensvoorzieningen. Dergelijke voorzieningen (zoals toeslagen) worden
automatisch toegekend aan mensen die daar recht op hebben.
Secretariaat Kbo Edam-Volendam
T: 0614432633
E: jantroet@gmail.com

Vervolg: Inverteer in de kracht van senioren, een groep met potentie, deel 5.

De seniorenorganisaties (ANBO, KBO, Koepel van gepensioneerden) stelt voor de volgende punten te realiseren.

Koopkracht en pensioenen.
Te midden van alle onzekerheid moeten senioren er op kunnen vertrouwen dat de AOW een degelijke eerste pijler van de oudedagsvoorziening blijft. Een pijler die volwaardig meegroeit met de ontwikkeling van het minimum loon. Specifieke aandacht is nodig voor ouderen die geen volledige AOW opbouwen. Want de voorwaarden die aan specifieke voorzieningen als de AIO, (een aanvulling voor mensen in Nederland die geen volledige AOW ontvangen en verder geen of weinig inkomsten hebben) zijn gekoppeld, maken dat veel rechthebbenden er geen gebruik van maken, waardoor een te groot aantal ouderen in armoede leeft.

De seniorenorganisatie is niet perse tegen de onlangs aangenomen wet toekomst pensioenen (WTP). Maar wij houden twijfels of het met de invoering van deze wet daadwerkelijk een koopkrachtig pensioen in zicht komt waarvan de hoogte niet overmatig
onderhevig is aan schommelingen. Wat ons betreft moet de koopkracht-kwaliteit van het pensioen omhoog en is de pensioenwet nog niet af.

Pensioenfondsen moeten in staat worden gesteld om de koopkrachtambitie waar te maken. Het achterblijven van de koopkracht was immers de voornaamste aanleiding van de nieuwe
wet.
Wordt vervolgd.

Secretariaat Kbo Edam