Senioren hebben behoefte aan informatie over wonen en zor g

Senioren hebben zeker behoefte aan het uitwisselen van ervaringen om zo ook ideeën op te doen over wonen en zorg in de toekomst. “Feit is wel dat mensen het gesprek over ouder
worden niet graag voeren, daardoor word je immers met de neus op de feiten gedrukt dat
je ouder wordt.”
Dat zei directeur-bestuurder ANBO, Anneke Sipkens, deze week tijdens het jaarlijkse WOZO
Congres in Congrescentrum NBC in Nieuwegein. WOZO staat voor Wonen Zorg en
Ondersteuning van Ouderen. Het vormt de beweging die in gang is gezet om ouderen te
helpen na te denken over het feit dat de zorg in de toekomst – vanwege de toenemende
vergrijzing en het tekort aan zorgpersoneel – minder beschikbaar wordt.
De Seniorencoalitie, waar ANBO-PCOB onderdeel van is, is de komende drie jaar
verantwoordelijk voor de campagne Krachtig ouder worden; praat vandaag over morgen.
Daarin organiseren we gesprekken met senioren over de vraag of en zo ja hoe zij zich
voorbereiden op de toekomst.
Huizen gesplitst
Sipkens benadrukte tijdens het congres dat we ons niet moeten beperken tot deze
maatschappelijke dialoog. “Het is nog belangrijker dat er ook daadwerkelijk stappen worden gezet om de toekomst voor ouderen vorm te geven. We moeten kunnen laten zien dat er extra (mantelzorg)woningen voor senioren bijkomen, dat huizen gesplitst mogen worden en dat burgerinitiatieven worden gefaciliteerd door de overheid.”
Blindelings
De overheid moet volgens Sipkens helder en duidelijk communiceren waar ouderen op
kunnen rekenen. “Wat is het perspectief? Wat kan er wel, wat mogen we verwachten van
de zorg in de toekomst, wat mogen/kunnen we zelf organiseren? Uit onderzoek weten we
dat maar liefst 86% van de mensen zich zorgen maakt over de toekomst. Veel mensen zijn
nog niet voorbereid en vertrouwen er blindelings op dat het wel goedkomt met de zorg via
hun partner, kinderen of de thuiszorg. Ook hebben veel mensen een beperkt sociaal
netwerk: één op de tien senioren heeft minder dan tien mensen in hun netwerk.”
Werk aan de winkel
Bewustwording en opvolging is essentieel, meldt Sipkens. “We moeten mensen veel beter
informeren, voorbeelden geven, fysieke ontmoetingspunten creëren. Investeren in wijken
en buurten, bijvoorbeeld via de wijkverpleging samenwerking organiseren van professionals in de zorg en de informele (mantelzorg). Er is nog heel veel werk aan de winkel!”
Bron: Anbo/Pcob