Wanneer heeft u recht op thuiszorg? 5

Om bepaalde zorg te kunnen krijgen heeft u een officiƫle indicatie of doorverwijzing nodig.
Deze krijgt u nadat een deskundige heeft onderzocht of u daadwerkelijk hulp nodig heeft en zo ja, hoelang en hoeveel. Dat kunt u doen via uw (huis)arts of bijvoorbeeld uw
behandelend specialist. U kunt ook direct contact opnemen met de wijkverpleegkundige en deze vragen om advies.
Heeft u vragen over zorg met een medische reden dan kunt u zonder verwijzing van uw
huisarts terecht bij de wijkverpleegkundige in uw omgeving. Vraag zo nodig aan uw
zorgverzekeraar waar u terecht kunt. De wijkverpleegkundige brengt samen met u in kaart of u verpleging of verzorging nodig heeft maar ook andere hulp als huishoudelijke
ondersteuning via de gemeente.
Wijkverpleging wordt volledig vergoed vanuit het basispakket van uw
ziektekostenverzekering en er geldt geen eigen risico. Bij de verschillende loketten kunt u
vragen om een onafhankelijke clientondersteuner.
Vanuit welke zorgwetten kan thuiszorg worden vergoed?
In principe zijn er drie zorgwetten (zie onderstaande tabel). Het kan zijn dat uw zorgbehoefte vanuit verschillende zorgwetten wordt betaald. In deze tabel kunt u in een oogopslag zien onder welke wet u valt en bij welk loket u de thuiszorg kunt vragen.
Iemand is onvoldoende zelfredzaam of kan niet meer goed mee doen in de maatschappij. De mensen in de persoonlijke omgeving kunnen hier ook niet voldoende aan bijdragen.
Wet maatschappelijke ondersteuning, de WMO
Het WMO-loket van uw eigen gemeente Kwetsbare senioren die continu toezicht nodig hebben en 24 uur per dag zorg nodig hebben. Het gaat hierbij om senioren met een lichamelijke of psychogeriatrische aandoening zoals
bijvoorbeeld dementie.
Wet langdurige zorg, de WLZ
Centrum Indicatiestelling Zorg, de CIZ
Als het gaat om medische noodzakelijke zorg of langdurige verpleging en verzorging aan
huis.
Zorgverzekeringswet
Uw eigen zorgverzekering
Wordt vervolgd:
Bron langer thuis wonen.
Redactie Kbo Edam-Volendam