Vervolg: Inverteer in de kracht van senioren, een groep met potentie.

Actiepunten wonen en welzijn.
Gedurende de periode dat er te weinig geschikte woningen en woonvormen zijn om zorgĀ  huis te kunnen leveren dient er een (tijdelijke) uitbreiding te komen van het aantal beschikbare plaatsen in verpleegtehuizen.
De beste manier om de woningbouw in beweging te krijgen is het leggen van de
regie bij de Rijksoverheid, samen met een zelfstandig ministerie van Volkshuisvesting
en Ruimtelijke Ordening (VRO)
Gemeenten moeten voldoende middelen krijgen. Ze moeten gestimuleerd worden
om wijkgericht te investeren in welzijnsvoorzieningen en in een gezonde
leefomgeving. Hierdoor kunnen mensen dichtbij huis actief blijven en mee blijven
doen.
Zorg:
Door personeelskrapte neemt de beschikbare professionele zorgcapaciteit steeds verder af, terwijl de vergrijzing toeneemt. Dat vraagt om een andere organisatie van zorg, gericht op samenwerking en meer ruimte voor de professional. Die moet volgens de eigen richtlijnen tot maatwerk komen. Uiteraard in goede afstemming met client en mantelzorger. Door domein-overstijgend werken te bevorderen, kunnen zorgaanbieders de schaarse capaciteit beter inzetten. Uitgangspunt blijft dat goede zorg en ondersteuning voor iedereen toegankelijk en betaalbaar is. Verder moeten we ervoor zorgen dat iedereen dezelfde kans heeft op een lange, gezonde levensverwachting.
Wordt vervolgd.
Secretariaat Kbo Edam-Volendam
T: 0614432633
E: jantroet@gmail.com