Investeer in de kracht van senioren, een groep met potentie.

De seniorencoalitie (ANBO, KBO, koepel van gepensioneerden) stelt voor de volgende
punten te realiserenInleiding:
Het aantal senioren in onze samenleving neemt de komende jaren fors toe. Dat is een
positieve ontwikkeling: we leven langer en blijven langer vitaal. Dit hebben we met elkaar
weten te bereiken. Dankzij onze goede gezondheidszorg, door zelf langer actief te blijven en met – waar nodig – de ondersteuning van naasten, vrijwilligers en professionals. Meer dan ooit hebben we de kans om senioren in staat te stellen hun bijdrage aan onze maatschappij te blijven leveren en zich te kunnen blijven ontwikkelen.
Senioren hebben veel levenservaring. Ervaring die ze inzetten voor vrijwilligerswerk of het
verlenen van mantelzorg. Daarnaast zijn er steeds meer senioren die (willen) blijven werken. Daarvoor moeten alle nodige voorwaarden samengevoegd worden in een duidelijk pakket van acties. Hieronder volgt een opsomming van de aandachtspunten die noodzakelijk zijn in een dergelijk pakket om senioren in hun kracht te zetten én te houden.
Actiepunt:
Elk departement van de overheid moet beleid maken voor senioren, aangepast aan hun
behoeftes én aan wat de maatschappij nodig heeft. Deze plannen moeten goed met elkaar
overeenkomen en dus samen besproken en op elkaar afgestemd worden.
Wonen en welzijn.
In de nieuwe kabinetsperiode moet vol worden ingezet op de mogelijkheid om zelfstandig
passend te kunnen (blijven) wonen. Dat houdt in dat er voldoende betaalbare, geschikte en
bereikbare (geclusterde) woningen voor senioren moeten komen in wijken met goede
voorzieningen. Daardoor wordt het mogelijk de noodzakelijke doorstroming een flinke
impuls te geven. Daarnaast moet worden ingezet op het bouwen van nieuwe woonvormen
met een sociale component en op mogelijkheden om zo nodig zorg aan huis te kunnen
leveren.
Wordt vervolgd.